ВиК София – водопровод, канализация, инсталации

Водопроводните и канализационни инсталации са навлезли широко в потреблението и е немислимо без тези услуги и за това сайтът ни ВиК София предлага разнородни вик услуги за всички потребители. Снабдяването с вода е необходимост и за тези райони в които, няма централно водоснабдяване, поради която причина се налагат различни начини за водоснабдяване /собствени водоизточници, кладенци, сондажи и т.н./. В София има също места които се снабдяват със собствен водоизточник, и тези места се увеличиха, след преобразуването на земеделски имоти в урегулирани парцели, които нямат централни вик инсталации. Такива парцели могат да се водоснабдят от собствен водоизточник и да изградят своя септична яма за отпадните канализационни води. Водата от водоизточника трябва задължително да се изследва, както за примеси така и химичния състав, за да се установи за какви цели може да се използва и става ли за питейни нужди. Може да поискате от ВиК София да се включите към вик системата на столицата, ако сте от София, но има ред по който трябва да се присъедините – изготвяне на проект, одобряване на проекта от вик дружеството, вик фирма изпълнител на проекта и т.н. Тази процедура ще трае определен период от време и ще коства заделянето на повече средства за изпълнението й.

Ако решите обаче да преминете на собствени вик източници, предлагаме ви някои съвети от ВиК София, които се надяваме да ви бъдат полезни:
– Водоснабдяване посредством сондаж и извличане на водата чрез помпа. Предимството на сондажите е че, могат да достигнат по-голяма дълбочина а то там и намирането на качествен слой подпочвена вода. Добре е за такива райони да се провери дали има съхранени база данни, за наличие на водоносен слой подпочвени води, техния състав /химичен и механичен/ и за какви цели може да се ползва.
– Водоснабдяване чрез кладенци. Този начин също е подходящ, но недостатък е че не може на по-голяма дълбочина да се търси водата /максм. 20-25м/. Ако района е проучен чрез сондажи и дълбочината на водата не е голяма за предпочитане е да се изгради кладенец и посредством хидрофорна уредба да се снабди имота с вода. За такива данни можете да проверите във ВиК София дали още ги съхраняват или пък в Националния геофонд на Министерство на околната среда и водите.
– Септични ями. Много важно е да се избере подходящо място в парцела за изтраждането на септичната яма, да не е в близост със сградата и да е близа до пътя и да може да е удобна за изпомпване. Според последните изисквания вик съоръжението трябва да е херметически изолирана за да не замърсява почвата и околната среда, което от своя страна води до периодични изпомпвания, или с преливник на който да има монтирана пречиствателна станция и да се отвежда до най-близкия приемател.